11 January, 2017

Ang Kultura at Tradisyon Ng Mga Muslim

3.0 / 5 1 vote(s)

1


  1. Introduksyon
  1. Depinisyon at kasaysayan ng polygyny 

Ang nakakaiba sa tradisyon ng kasal ng mga Muslim ay ang pagpayag nila sa pagpapakasal ng higit pa sa isang babae. Ito ay ang praktis na tinatawag na polygyny (Harford, 2006)

Marahil, marami rin ang pamilyar sa konsepto ng polygamy at polyandry, kung kaya naman ay kailangan bigyang linaw ang pagkakaiba ng mga ito. Ang polygamy ay ang pagsasanay ng pagasawa ng higit pa sa isang babae o lalake (Merriam Webster Dictionary). Sinasakop nito ang polygyny at ang isa pang praktis na tinatawag na polyandry, kung saan naman ay ang babae ang maaaring mag-asawa ng higit pa sa isang lalaki.
Polyandry


2

dxupteleradyo DXUPTeleradyo
(May 18, 2012-Biyernes - Script na sinulat ni Alih Anso para sa programang “Buhay –buhay  ” (8:00-9:00 A.M) sa segment na “Gabay at Talalakayang Pampamilya”. Host –Nenita Minted)NENITA: Biyernes ngayon at tuwing araw ng Biyernes ay ang theme natin ay tungkol sa mga Kultura, kaugalian at paniniwala nating  mga Pilipino, at nitong araw ang ibabahagi sa atin ni kaka Alih ay Kultura, Kaugalian at Paniniwala ng mga Bangsamoro Muslim kaya naman samahan kami   sa ating segment na gabay at talakayang pampamilya.

(Play- Intro- Gabay at Talakayang Pampamilya)


NENITA: Magandang umaga Kaka Alih,
 
KAKA ALIH: Magandang umaga din Kapatid na Nenita,   assallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, (ang kapayapaan at pagpapala ng Allah

3

readingisperfect Samantha Ching


Introduksyon


Marahil ang pagpapakasal ay isa sa mga pinaka inaantabayanang yugto ng buhay ng mga babae. Ngunit paano pala kung ikaw ay kabilang sa mga kababaihan na hindi maaring pakasalan? Paano mo nga ba malalaman na kabilang ka rito? Ano ang iyong dapat gawin kung sakali? Ngunit bago tayo tumungo sa pangunahing paksa, nararapat lamang na ating alamin kung ano nga ba ang depinisyon ng kasal para sa mga Muslim. Ang kasal para sa mga Muslim, ayon kay Gumander (2007) ay isang kasunduan upang mapahintulutan ang bawat isa sa mag-asawa na magbigay kasiyahan sa isa't isa sa pamamaraang naaalinsunod sa batas ng Islam. Para sa mga Muslim, hindi lamang kasiyahan ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagpapakasal; isa pang dahilan ay upang mailigtas ang henerasyon at sangkatauhan nang sa ganoon ay dumami at lumago ang bilang ng mga Muslim sa mabuting paraan.


Ngunit kahit ganito ang palatuntunan ng pagpapakasal sa mga Muslim, mayroon paring mga kababaihan na hindi maaring pakasalan. Kung sa mga Katoliko, ang babae

4

Ito ang video kung saan ipinapaliwanag ni Khalid Yasin ang konsepto ng polygyny.
Maaaring makita ang video sa  LINK na ito.

Isa sa mainit na isyu o usapin kapag nababanggit ang ilan sa mga tradisyon ng mga Muslim ay ang POLYGYNY. Marahil ito nga ang isa sa mga pokus ng ilang takayan na nagaganap hindi lamang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang mga Islamic na bansa sapagkat hati pa rin ang pananaw ng iba’t ibang sektor ukol rito. Bago pa tayo tumungo sa masusing pagbusisi sa usaping ito, dapat muna nating alamin kung ano ba talaga ito, saan ito nagmula, bakit ito isinasagawa at iba pang aspetong makatutulong sa pagtuklas ng tradisyong isinasagawa pa rin hanggang ngayon.

Ang Polygyny
Nagmula sa wikang Griyego na binubuo ng mga salitang ‘poly’ ( many o marami) at ‘gyne’ ( woman o kababaihan), ang polygyny ay isang uri ng relasyon sa pagitan ng isang lalaki at ng higit pa sa isang babae. Sa madaling salita, ang isang lalaki ay maaaring makapag-asawa ng higit pa sa isang babae at maaari niyang ipagsabay-sabay ang mga ito. Kahit na ito ay ipinagbabawal na sa maraming bansa, ito ay isinasagawa pa rin lalo na sa mga bansang may kinabibilangan ng mga Muslim, sapagkat

5

tagapaglikha norberto nacu
قصة الاسلام فى الفلبين
Ano nga ba ang ISLAM sa kasaysayan ng PILIPINAS?

Kapag napag-uusapan natin ang kataga o salitang muslim, ibig sabihin sa lahat ng sulok ng bansang Pilipinas ay meron ng mga muslim. Ang tawag nila sa amin bilang Kristiyano na naging Muslim ay mga “converted” ika nga o kaya’y yumakap sa Islam. Sa katunayan, kami na dating mga Kristiyano na nag-Muslim ay hindi namin tinatanggap itong kataga na ito sapagkat kung susuriin natin, kami ay hindi nagpapalit ng aming pananampalataya, bagkus kami ay bumabalik lang sa sariling “ pinag-ugatan”, sapagkat ang mga ninuno natin ay dati ng mga muslim. Paano ba nangyari yan? Ito ang isa sa gusto kong ipaliwanag sa inyo (na naipaliwanag na rin ng mga kapatid nating muslim) at gusto kong ulitin sa inyo upang sa ganon ay malaman natin ang isang panig naman ng kasaysayan ng ating lupang hinirang (ang Pilipinas) na ating bansa. Sapagkat ang narinig lang natin o naging turo ng mga ibang naging Guro natin sa pag-aaral simula sa unang antas, o

6


Maniniwala ba kayo kung sa pagbabasa ng blog na ito ay malalaman ninyong mayroon pa palang mga taong namumuhay sa liblib na lugar tulad ng kweba at nananatiling tapat sa mga sinaunang mga gawi ng ating mga ninuno? Hindi nga? Malamang ito ang una ninyong magiging reaksyon kung hindi naman ay "Talaga?", sa tonong parang hindi naniniwala at malamang ay isipin ninyong hindi talaga totoo ang mga naka-sulat dito kung kaya't may kaakibat itong mga patunay na kung saan ang sarili naming mga mata ay nasaksihan ang mga kuwentong nakapaloob sa blog na ito. Ang blog na ito para sa kaalaman ng lahat ay para sa aming History, na ang ibig sabihin ay ginawa lamang namin ito para magkaroon ng marka. Subalit nang aming masaksihan ang mga bagay na kanilang ikinabubuhay at kanilang mga pamamaraan, higit pa sa isang simpleng blog ang mga nakapaloob dito. Hindi lamang ito para sa aming instructor na si Ms. Rhemia Lee Pabelico kundi para sa mga estudyante di lamang ng bansang Pilipinas kundi pati na ng buong mundo; sa pamahalaang kahit kailan ay di man lamang pinapansin ang mga lathalain ng mga huwad na estudyante; di lamang ng mga rebeldeng iskolar ng bayan kundi pati na ng lahat na estudyante sa bansa; sa mga NGO's na nais makatulong sa mga taong pinilit

7

chiwenmicdanyar Chiara Ricablanca
ANG BANSANG INDIA 
  

Ang India ay ang bansang naiwang
 magulo noong unang panahon. Ito ay nahati-hati sa maliliit na parte. Ngunit, di naglaon lumaganap ang pamumuno ng mga Rajput sa malaking bahagi nito. Ang mga Rajput ay kilala bilang mga maimpluwensiyang pinuno at mandirigma. Kilala rin silang mapaglikha ng mga naggangandahang mga palasyo.Ang salitang Rajput ay galing sa mga salitang Sanskrit 
na ang ibig sabihin ay "anak ng hari". 
Nang sila ay namuno, madali lang napasampalataya sa Hinduism at napasama   sa pangkat ng mga Kshatriyas.


 

ANG PANANAKOP NG MGA MUSLIM SA INDIA

 

8

Sinu-sino ang mga taong bumubuo ng bansang Pilipinas?
Ang bansang Pilipinas ay binubuo ng mga magkakalayong pulo. Bukod dito, maraming bundok ang nakahiwalay at nakapagitan sa mga pangkat ng Pilipinong naninirahan sa Pilipinas. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakaiba-iba sa wikain, pananampalataya, paraan ng pamumuhay, kaugalian at tradisyon ang mga tao. Bunga nito, nagkaroon ng iba't ibang pangkat ng mga Pilipino. Mauuri sila sa dalawa. Ang una ay binubuo ng mga malalaking pangkat ng mga Pilipino na naninirahan sa kapatagan at tabing-ilog. Ang ikalawang pangkat ay kinabibilangan ng mga maliliit na pangkat na karaniwang naninirahan sa mga kabundukan at mga malalayong lugar. Sila ay tinatawag na minoryang kultural. Maliit lamang ang bilang ng bawat maliliit na pangkat na ito. Sila'y  namumuhay ayon sa sinaunang paraan at sa pamumuhay na kanilang kinamulatan.

Ang Malalaking Pangkat ng mga Pilipino

Ag mga Ilocano
Nagmula ang mga Ilokano sa hilagang bahagi ng Luzon. Sila ay naninirahan sa mga rehiyong matatagpuan sa mga bulubundukin na may makitid na lupang sakahan. Bunga nito, di-sapat ang pinagkukunan nila ng ikinabubuhay. Kaya naman, kilala ang mga Ilocano sa pagiging masinop, masipag, malikhain at mapagtiis. Dahil din sa kakulangan sa mga likas na yaman, marami sa kanila ang nandarayuhan sa ibang rehiyon o sa ibang bansa

9

Ang Mga Pangunahing Katangian ng Islam 

Maraming malinaw na mga kapahayagan sa Qur’an at sa mga Hadeeth2 ng Propeta (saw) na nag-ulat na ang relihiyon ng mga Propeta ay nag- aanyaya sa isang dakila at pangunahing prinsipiyo, (i.e. ang Kaisahan ng Allah ( Nagpadala ng mga Propeta ang Makapangyarihang Allah sa sangkatauhan, at ang mga naunang mensahe ng bawat isa (Propeta) ay pinawalang-bisa ng mga sumunod dito, mula kay Noah hanggang sa pagdating ni Muhammad (saw).

Ang Propeta (saw) ay nagsabi;
'Ang aking halimbawa at ang halimbawa ng mga Propetang nauna sa akin ay tulad ng isang taong nagtayo ng isang bahay, na kanyang itinayo at binuo nang maganda at mahusay maliban sa isang puwang ng isang tipak (ng bato); ang mga tao ay nagsisilibot sa bahay at napapatingin nang may paghanga sa kabuuan nito at nagsasabing, 'kung inilagay lamang sa puwang na ito ang tipak (ng bato)!'
Ang Propeta (saw) ay nagsabi:
'Ako ang puwang na tipak (ng bato) na iyon, at ako ang Huli sa (kawing ng) mga Propeta.'
(Bukhari #3342)
Wala ng ibang bagong Propeta at Sugo ang darating pa mula sa Allah pagkaraan ni Muhammad (saw). Ang pagbabalik ni Hesus (as) ay tanda lamang ng pagdating